Green Clean Group

« Съвети, полезна информация, статии, световни тенденции | Home | Промоция »

Проект на Наредба за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази наредба се определят условията и редът за обособяване на прилежащи площи към съществуващи сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, в т.ч. и при преструктуриране на квартали с комплексно застрояване, когато прилежащи площи не може да се урегулират като поземлени имоти.

(2)При определяне на прилежащите площи към съществуващите сгради се ползва практическия начин по Приложение № 1 към Наредба № 7 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(3)В случаите по ал. 1 прилежащата площ се определя със заповед на кмета на общината (района) по искане на заинтересованите лица или по негова инициатива.

Чл.2.(1)Определянето на прилежащата площ на сградата по инициатива на заинтересованите лица, се извършва въз основа на заявление, което се внася в общинската (районната) администрация от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост.

(2)Към заявлението по ал. 1 се прилага:

1.копие от протокола на общото събрание, на което е прието решението, заверено от председателя на управителния съвет (управителя). В решението, прието от събранието, трябва да е посочено какво ще бъде предназначението на определената прилежаща площ;

2.информация за броя на секциите (входовете) и броя на етажите на сградата;

Чл.3.(1)Кметът на общината или района или оправомощено от него лице проверява получената информация по ал. 2 на чл. 2 и в 14-дневен срок от датата на внасяне на заявлението в общинската администрация издава заповед, придружена от кадастрална скица, с която се определят границите и предназначението на прилежащата към сградата площ или, ако установи, че предоставените данни не отговарят на изискванията, указва на управителния съвет (управителя) на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.

(2) След изпълнение на указанията по ал. 1, кметът на общината или района издава заповед, придружена от кадастрална скица, в 14-дневен срок от датата на отстраняване на непълнотите или неточностите.

Чл.4.(1) Когато обстоятелства, свързани с оптималното изпълнение на програми за преструктуриране на жилищни комплекси налагат кметът на общината или района да инициира процедура за определяне на прилежащата площ на сграда или група от сгради, той уведомява писмено председателите на управителните съвети или управителите на съответните етажни собствености.

(2) В случаите по ал.1, председателите на управителните съвети или управителите на съответните етажни собствености представят в общинската (районната) администрация, в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението, необходимата информация по чл. 2 от настоящата Наредба.

(3) Кметът на общината или района или оправомощено от него лице проверява получената информация по ал. 2 и издава заповед, придружена от кадастрална скица, с която се определят границите и предназначението на прилежащата към сградата площ.

(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 2 в указания срок кметът на общината или района или оправомощено от него лице служебно установява броя на секциите и броя на етажите на сградата. Чл.5.Заповедите по чл.3, ал.1 и ал.2 и по чл.4, ал.3 се връчват на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.6.Заповедите на кмета на общината (района) могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на етажната собственост.

Чл.7.Предоставянето на определената прилежаща площ и начина и контрола по поддържането и използването й от съответната етажна собственост, се извършват при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.

II.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1. По смисъла на тази наредба ,,заинтересовани лица” са собствениците на самостоятелни обекти в съществуващи сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване III.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §2.Наредбата се издава на основание чл.4, ал. 2 на Закона за управление на етажната собственост. §3.Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

………………………………………………..

АСЕН ГАГАУЗОВ