Green Clean Group

« Имуществено застраховане | Home | Управление на проекти - ремонти и довършителни работи »

Тема 1 - Правилник за вътрешният ред

Правилника за вътрешният ред в Етажната Собственост е един от най-важните и основополагащи документи, които уреждат взаимоотношенията между собствениците, обитателите и посетителите в сградата. Също като Правилника за вътрешният ред в едно предприятие, то така и в сградите това са основните правила, които са задължителни за всички, които пребивават на територията му (в т.ч. режим на пропускливост, планове за евакуация, правила за използване на системите и инсталациите в сградите, ) Правилника за Вътрешният ред урежда всички право отношения за ползването на общите части, спазването на добрите нрави при експлоатация на дадена сграда в режим на Етажна Собственост. Управителят на дадена сграда е лицето, което трябва да следи за спазването на правилника за вътршният ред да води активна комуникация с обитателите и посетителите в сградата, ако се налага да бъдат санкционирани лица, които нарушават общо приетите и одобрени от Общото Събрание на сградите правила. В случай, че не може да се справи с тези нарушители Управителят трябва да търси съдействие от компетентните органи, които да приложат закона и приетите правила.

1. Какво може да бъде регулирано с правилника за вътрешният ред ? На първо място правилника за вътрешният ред се предлага, разглежда, одобрява, изменя и допълва от Общото Събрание на Собствениците в Етажната собственост. Предмет на този правилник най-често са:

1.1 Използването на общите части – стълбища, етажни площадки, мазета, тавани, прилежащи открити площи (в т.ч. зелени площи, детски площадки, паркоместа за общо ползване), басейни, сауни , фитнес център и други съоръжения за общо ползване, неделими поради естеството си и наречени общи части на сградите.

1.2 Спазване на правила в сградата – да не се вдига шум в определени, часове, да не се пуши в закритите общи части на сградата, да не се използва асансьорната уредба за превозване на строителни материали и тежки товари, които могат както да замърсят така и да повредят инсталацията

1.3 В ерата на комуникациите до много от имотите стигат различни по вид телекомуникационни кабели и инфраструктура, която с времето преминава всякакви граници и общите части и трасетата предвидени за такъв вид комуникация се препълват и започват да превземат общите части на сградите, които от своя страна заприличва на сървърни помещения от всичките тези кабели, които преминават открито през тях. Като се има в предвид, че поради една или друга причина с течение на времето голяма част от тях започват да не се използват, но същевременно и не се премахват (което също води до определени щети). От естетическа гледна точка също хубаво нещо е да бъдат урегулирани и точно фиксирани местата, където може да бъдат поставяни сателитни чинии, за да бъде избегнато хаотичното им поставяне по фасадата на сградата и развалянето на външната и визия.

1.4 Не на последно място трябва да се има предвид, че собствениците на отделни имоти в дадена сграда са лицата, които трябва според техните разбирания и виждания да приемат функционален и разумен Правилник за Вътрешният ред, който да спазват и налагат на посетителите и обитатели в сградите в режим на Етажна Собственост.