Green Clean Group

« Управление на проекти - ремонти и довършителни работи | Home | Поддръжка - стопанисване на подземни парко места и гаражи »

Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост

ПРАВИЛНИК за управлението, реда и надзора в етажната собственост

Одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г., обн., Изв., бр. 101 от 18.12.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 16 от 22.02.1952 г., бр. 14 от 15.02.1957 г., бр. 32 от 19.04.1957 г., ДВ, бр. 76 от 26.09.1978 г., изм., бр. 73 от 14.09.1979 г., бр. 21 от 15.03.1991 г., изм. и доп., бр. 87 от 13.09.2002 г.; (*)изм. с Решение № 4007 от 4.04.2008 г. на ВАС на РБ - бр. 66 от 25.07.2008 г., отм., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.

I. Общи положения

Чл. 1. (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Всеки обитател на етаж или на част от етаж, при използуване на своите части от сградата, е длъжен да не върши и да не допуска нищо, което може да изложи сградата на опасност от пожар или от значителни повреди.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) В жилищните помещения той не може без съгласието на общото събрание да извършва дейност, която създава за обитателите на другите помещения безпокойство по-голямо от обикновеното.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) При използуване на своите части от сградата обитателят е длъжен да спазва добрите нрави.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Всеки собственик може да извършва преустройства на своите части (самостоятелни обекти) от сградата, като не изменя или завзема помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, и не вреди на носимоспособността и устойчивостта на строителната конструкция и на пожарната безопасност и безопасното ползване на сградата.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 87 от 2002 г.) Измененията и преустройствата на сградите или на части от тях се извършват в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Чл. 3. (1) (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г., предишен текст на чл. 3, изм., ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Всеки обитател може да използува общите части от сградата според тяхното предназначение, стига само да не пречи с това на другите обитатели да ги използуват или да не накърнява правото им на използуване на техните отделни помещения. Той е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строително-монтажни работи, свързани с подобрения, ремонти или изменения на общи части или на чужди помещения в предвидените от закон случаи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Използването на общи части от сградата от един или няколко собственици става въз основа на решение на общото събрание при условия и по ред, установени с правилника за вътрешния ред.

II. Общо събрание

Чл. 4. (Изм. - Изв, бр. 14 от 1957 г.)http://www.online.apis.bg/icons/kwadrat.gif (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 87 от 2002 г.) Общото събрание на собствениците:

1. приема правилник за вътрешния ред;

2. избира управителен съвет или управител за срок две години;

3. може да избере надзорен съвет в състав не по-малко от трима души за срок 3 години при етажна собственост с повече от 15 жилища, ателиета, гаражи, магазини и други обекти, принадлежащи на различни собственици;

4. определя месечни парични вноски за покриване на разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата и за други общи разходи;

5. определя размера на месечни парични вноски за извършване на непредвидени разходи, свързани с отстраняване на аварии или повреди на общите инсталации, оборудване, уредби или други общи части на сградата, както и начина на съхраняване на натрупаните средства;

6. приема годишен план за извършване на ремонти в сградата;

7. до края на януари всяка година приема годишен бюджет за приходите и разходите за управлението и поддържането на местата за общо ползване и за общите нужди;

8. разпределя общите разходи за осветление, вода, отопление, поддържане, почистване и други на местата за общо ползване и по отделни консуматори, когато няма индивидуални измервателни уреди, съобразно нормативните актове;

9. приема решения за отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения, пространства или на части от тях, които са общи части на сградата;

10. определя начина на съхраняване на набраните парични средства в касата и упълномощава лице или лица, които имат право да се разпореждат с тях;

11. приема решение за извършване на реконструкции и преустройства в общите части на сградата и определя необходимите разходи за тях;

12. може да упълномощи управителния съвет или управителя да вземат сами решения за извършване на необходими дребни поправки или разходи;

13. приема решения за изваждане от сградата на собственик на етаж или на част от етаж съгласно чл. 45 от Закона за собствеността ;

14. взема решения в случаите, когато го изискват императивни разпоредби на действащата нормативна уредба, отнасящи се до топлоснабдяването, водоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и други дейности в етажната соственост;

15. решава всички други въпроси, които не са възложени за решаване на управителния съвет или на управителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.)http://www.online.apis.bg/icons/kwadrat.gif Общото събрание може да взема решения, ако на събранието присъствуват поне 3/4 от собствениците. Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на присъствуващите на събранието собственици.

(3) (Нова - Изв., бр. 32 от 1957 г.) Ако при първото свикване не се явят нужното число лица, събранието се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и лица да се явят.

(4) (Предишна ал. 3 - Изв., бр. 32 от 1957 г.) Общото събрание не може да откаже извършването на разноски, които са необходими за поддържането или за възстановяването на общите части от сградата.

(5) (Предишна ал. 4 - Изв., бр. 32 от 1957 г., изм., ДВ, бр. 87 от 2002 г.)http://www.online.apis.bg/icons/kwadrat.gif С правилника за вътрешния ред се определят:

1. органите на управление на етажна собственост

2. принципите и редът за съставяне на бюджета;

3. условията и редът за отдаване под наем или за безвъзмездно ползване на помещения, пространства или на части от тях, които са общи части на сградата;

4. правила, свързани с използването и поддържането на сградата и на чистотата в нея и около нея, с осигуряването на безопасност и спокойствие на обитателите;

5. санкции за системно неучастие в заседания на общото събрание и за други нарушения на правилника;

6. други изисквания, свързани с разпоредби на местните власти.;

Чл. 5. (Изм. - Изв, бр. 14 от 1957 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) Когато в сградата живеят и други обитатели на самостоятелно правно основание, общото събрание, в което участвуват собствениците и другите обитатели на самостоятелно правно основание решава въпросите, които засягат имуществените интереси на едните и на другите, както и въпросите за използуването, чистотата и поддържането на местата за общо ползуване, за запазването на вътрешния ред в сградата и за доброто съжителство между обитателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г., отм., бр. 87 от 2002 г.).

(3) (Доп. - Изв., бр. 32 от 1957 г., изм., ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 87 от 2002 г.) Общото събрание по ал. 1 може да взема решения, ако присъствуват повече от половината от собствениците и другите обитатели на самостоятелно правно основание. Решенията се вземат с мнозинство на гласовете на присъствуващите на събранието. И за тия събрания се прилага ал. 3 на чл. 4 .

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г., отм., бр. 87 от 2002 г.).

(5) (Изм. - Изв., бр. 32 от 1957 г., ДВ, бр. 76 от 1978 г., отм., бр. 87 от 2002 г.).

Чл. 6. (1) (Изм. и доп. - Изв., бр. 16 от 1952 г., изм., бр. 14 от 1957 г., ДВ, бр. 76 от 1978 г.)http://www.online.apis.bg/icons/kwadrat.gif Общото събрание се свиква от управителя или управителния съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1979 г., бр. 87 от 2002 г.) Общото събрание може да се свиква и по искане на една пета от собствениците (чл. 4) или от собствениците и другите обитатели (чл. 5). Ако управителят или управителният съвет не свика общото събрание в седемдневен срок от поискването, то се свиква от лицата, поискали свикването му.

Чл. 7. (1) (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г., ДВ, бр. 76 от 1978 г.) Общото събрание се свиква чрез лични покани, които трябва да се връчат най-малко три дни преди събранието, а в бързи случаи - най-малко 24 часа преди това.

(2) На отсъствуващите поканата се счита връчена, когато се залепи на външната врата на жилището, ателието, гаража и др. в сроковете по предходната алинея. Лицата, които живеят в друго населено място, се призовават чрез посоченото от тях лице, което живее в сградата, а ако не е посочено такова, призовават се както отсъствуващите.

(3) Съсобствениците се призовават чрез връчване поканата на един от тях, който се задължава да уведоми останалите. Когато никой от съсобствениците не живее в сградата, те са длъжни да посочат лице, живеещо в нея, чрез което да се връчват поканите и съобщенията. Ако не сторят това, те се призовават по посочения в предходната алинея начин.

(4) В поканата трябва да се посочи дневният ред. В него се вписва всеки въпрос, чието разглеждане някой собственик или друг обитател е поискал писмено от управителя или управителния съвет преди издаването на поканата.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) (1) В общото събрание собственикът на един или повече самостоятелни обекти (жилище, ателие, гараж и др.) има един глас. Съсобствениците имат заедно един глас. При съпружеска имуществена общност съпрузите заедно имат един глас. Правото на глас се упражнява от съсобственика, съпруга или техен представител, който присъствува на събранието.

(2) Другите обитатели в едно жилище, ателие, гараж и др. имат един глас.

Чл. 8. (1) (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г., ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Всички поправки, подобрения и изменения в местата за общо ползване и по общите инсталации се извършват само по решение на общото събрание на етажна собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Разходите, необходими за поддържането или възстановяването на общите части на сградата, за които е взето решение на общото събрание, се разпределят между собствениците съразмерно с дела им в общите части на сградата.

(3) (Отм. с Решение № 4007 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 66 от 2008 г.).

(4) Ако през течение на годината се яви нужда от извършване на разходи, непредвидени в бюджета, общото събрание внася в него нужните допълнения.

Чл. 8а. (Нов - Изв., бр. 14 от 1957 г., отм., ДВ, бр. 87 от 2002 г.).

Чл. 9. (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г, бр. 73 от 1979 г., бр. 87 от 2002 г.) Общите разходи за осветление, вода, поддържане, почистване и др. на общите части на сградата се разпределят според броя на обитателите, които ги използват не по-малко от един месец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) При наличие на измервателни и контролни прибори за топлинна енергия за отделните консуматори консумираната от тях топлинна енергия се заплаща по показанията им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) При сгради, в които има магазини, ресторанти, сладкарници, работилници, офиси и други подобни заведения, консумираната от тях топлинна енергия се определя по показанията на монтираните в тях измервателни и контролни прибори. При липса на такива прибори потреблението на топлинна енергия от тези обекти се изчислява пропорционално на отопляемия обем или по мощността на отоплителните тела в съответните имоти съгласно действащите нормативни актове. Останалото количество топлинна енергия се разпределя между различните консуматори, изчислена на кубичен метър отопляем обем или по показанията на монтираните в тях измервателни и контролни прибори.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Разходите за портиер (заплата, работно облекло и наем на заетото помещение), както и за почистването и поддържането на местата за общо ползуване се разпределят поравно, според броя на обитателите. Тези разходи не се заплащат от децата, ненавършили 3-годишна възраст, включително от временно живеещите, които са живели в сградите не по-малко от един месец, а децата от 3- до 6-годишна възраст включително заплащат 50 на сто от сумата, определена за останалите обитатели.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Лицата, които упражняват професия или извършват дейност в етажна собственост, която е свързана с достъп на външни лица, по-чест от обичайния, участвуват в разпределението на разноските за осветление, почистване и поддържане на общите части и за портиер в петорен размер (като за петима обитатели).

(6) (Нова - Изв., бр. 32 от 1957 г.) Разходите, посочени в алинея 1, буква “а” (за осветление), и в алинея 4 (за портиер, почистване и поддържане на местата за общо ползуване) се заплащат от собствениците или от наемателите на магазини, ресторанти, производствени и други помещения, които не се използуват за жилищни нужди, съобразно стойността на помещенията (чл. 40 от Закона за собствеността ), а между собствениците или наемателите на едно и също такова помещение - съобразно използуваната площ от него.

(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 1978 г., изм., бр. 87 от 2002 г.) Разходите за използуването и поддържането на асансьорни уредби се разпределят според броя на обитателите без децата до три години. Общото събрание може да реши разпределението на тези разходи да стане по друг начин, както и да освободи от тях някои от обитателите на долните етажи.

(8) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Собствениците на кучета участват допълнително в разходите за почистване на общите части, като плащат за всяко куче колкото за един член от семейството, но не по-малко от 1 лв.

(9) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Общото събрание може да приеме решение за опрощаване или за временно подпомагане от бюджета на финансово затруднени собственици за цялата или за част от сумата, която им е определена за покриване на одобрени разходи.

(10) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) С решение на общото събрание собствениците могат да участват с материали и/или труд при извършване на работи по поддържането и възстановяването на общи части от сградата, като стойността им се приспада от дължимата от тях сума.http://www.online.apis.bg/icons/malkalupa.gif

Чл. 9а. (Нов - Изв., бр. 14 от 1957 г.) (1) Етажи или части от етажи в отделен блок с отделен вход и с други отделни общи части могат да образуват отделна етажна собственост, макар да са съединени чрез общи стени или да имат общ двор с други етажи или части от етажи или с други етажни собствености.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) Отделната етажна собственост в тия случаи се създава по решение на общото събрание на собствениците и другите обитатели на самостоятелно правно основание (ако има такива), живущи в отделния блок.

(3) Решение може да се вземе, ако в събранието участвуват най-малко 3/4 от собствениците и наемателите. Решението се взема с обикновено мнозинство.http://www.online.apis.bg/icons/malkalupa.gif

Чл. 9б. (Нов - Изв., бр. 14 от 1957 г., изм., ДВ, бр. 76 от 1978 г.) За поддържането и възстановяването на общите части между отделните блокове, които образуват отделни етажни собствености (като общи стени, общ покрив, общ двор и др.), решение трябва да се вземе от общите събрания на собствениците на отделните етажни собствености (чл. 4), които трябва да предвидят и необходимите суми за целта.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) (1) Решенията на общото събрание се изпълняват в определените от тях срокове, а ако такива срокове не са определени - в седемдневен срок от писмената покана.

(2) Ако някое от задължените лица не внесе в сроковете по предходната алинея сумата, която му се припада по приетите от общото събрание решение или бюджет, управителят или председателят на управителния съвет може да се снабди с изпълнителен лист за нея.

(3) Изпълнителният лист се издава от районния съдия въз основа на писмено искане, придружено от заверен от управителя или председателя на управителния съвет препис от решението или бюджета.

(4) Оспорване на вземането по изпълнителния лист може да стане по предвидения в Гражданския процесуален кодекс начин за оспорване на изпълнителни листове, издадени въз основа на несъдебни актове.

Чл. 11. (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Общото събрание приема решения при възникнали спорове, свързани с използването на общите части на сградата и спазването на вътрешния ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) За нарушения на този правилник, на правилника за вътрешния ред по чл. 4, ал. 1, т. 1 или на решения на общото събрание общото събрание може да предостави на управителния съвет или на управителя правото да налага на провинените лица - собственици, наематели или ползватели, глоба в полза на етажната собственост от 1 до 60 лв.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.).

Чл. 12. (1) Решенията на общото събрание подлежат на предварително изпълнение. Изпълнителният лист се издава на управителя или на председателя на управителния съвет от районния съдия въз основа на писмено искане, придружено от препис от протокола на общото събрание.

(2) Решенията на общото събрание за изваждане на собственика от обитаване в имота не подлежат на предварително изпълнение. За издаване на изпълнителен лист по тия решения трябва да се представи и отправеното до собственика предупреждение по чл. 45, ал. 2, от Закона за собствеността .

Чл. 13. (1) Отмяна на решението на общото събрание може да иска всеки, който е участвувал в заседанието и чието несъгласие е отбелязано в протокола, или всеки, който не е участвувал в събранието, но има право да участвува, както и всеки, който основава искането си на неправилности по свикване на общото събрание или по дневния ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) Молбата се предявява пред районния съд в седемдневен срок от деня на решението, а за лицата, които не са получили покана за събранието - от деня на получаване на призовката за доброволното изпълнение или от узнаването.

(3) Съдът може да постанови спиране на изпълнението на решението на общото събрание.

Чл. 14. (1) По молбата за отмяна на решение на общото събрание управителят или председателят на управителния съвет представлява другите собственици в делото. Всички книжа се връчват нему; той е длъжен да съобщи на другите собственици за получаването им. Общото събрание може да възложи воденето на делото и на друг собственик. Всеки собственик може също да вземе участие в делото.

Чл. 15. (1) (Нова - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) Съдът отменя решенията на общото събрание, когато те са незаконосъобразни.

(2) (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г., предишна ал. 1, ДВ, бр. 76 от 1978 г.)http://www.online.apis.bg/icons/kwadrat.gif При решаване на делото съдът е длъжен да съгласува общите интереси на обитателите с техните отделни права и интереси.

(3) (Изм. - Изв., бр. 14 от 1957 г., предишна ал. 2, ДВ, бр. 76 от 1978 г.)http://www.online.apis.bg/icons/kwadrat.gif Когато съдът отмени решението на общото събрание, той може да предпише и мерките, които намери за нужни, и да разреши на молителя да ги извърши за сметка на всички обитатели.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 76 от 1978 г.) По решение на съда наемателят на помещение в етажна собственост, който не изпълнява наредбите по реда и управлението на етажната собственост, може да бъде изваден от наетото помещение по искане на управителя или управителния съвет, съгласно чл. 235 от Закона за задълженията и договорите .

III. Управление

Чл. 16. (Отм. - Изв., бр. 14 от 1957 г.).

Чл. 17. (1) Изборът на нов управител или управителен съвет трябва да стане в две седмици от изтичането на срока на стария или от датата на сменяването му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Ако при гласуването не се получи нужното мнозинство, гласуването се повтаря. В такъв случай за избран се смята онзи (онези), който (които) е (са) получил/и най-много гласове.

(3) (Отм. - Изв., бр. 14 от 1957 г., изм., ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г., предишна ал. 4, изм., бр. 87 от 2002 г.) Ако общото събрание за избор на нов управителен съвет или на нов управител не бъде свикано в срока по ал. 1, то се свиква от управителния съвет или от управителя по искане на една пета от собствениците или от собствениците и наемателите. Ако те не свикат събранието в 7-дневен срок от поискването, то се свиква от лицата, поискали свикването му.

Чл. 18. (*) (Изм. с Решение № 4007 на ВАС на РБ и Решение № 8739 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 66 от 2008 г.) Длъжностите управител или член, или председател на управителен съвет, както и всички други длъжности, учредени по решението на общото събрание, са безплатни, ако се упражняват от собствениците или наемателите или от членове на техните семейства, освен ако всички собственици и наематели се съгласят да се плаща.

Чл. 19. Никой от собствениците не може да откаже да изпълнява длъжността управител или член на управителен съвет, освен поради болест, дълготрайно отсъствие, или ако непосредствено преди това е бил в управлението най-малко две години.

Чл. 20. Управителният съвет или управителят привеждат в изпълнение решенията на общото събрание и следят да се спазват от обитателите постановленията на законите и разпоредбите на настоящия правилник и на правилника за вътрешния ред на сградата. Те изпълняват приетия от общото събрание бюджет, вън от който не могат да правят никакви разходи.

Чл. 21. (1) Управителят или управителният съвет са длъжни да дадат сметка за управлението си пред общото събрание, свикано за избор на нов управител или управителен съвет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 1978 г.).

Чл. 22. (1) Управителят или управителният съвет налагат с мотивиран протокол глобите, предвидени в правилника за вътрешния ред, съгласно чл. 11, ал. 2 .

(2) Глобата се събира по реда на чл. 10 .

(3) Протоколът, с който се налага глобата, може да се обжалва в седмичен срок от съобщението пред районния съдия. Обжалването не спира изпълнението му, освен ако съдията постанови това.

(4) Решението на районния съдия не подлежи на обжалване.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Управителят или председателят на управителния съвет може да вземе мерки за запазване на вътрешния ред както спрямо обитателите, така и спрямо външни лица. В това отношение полицейските органи са длъжни да оказват необходимото съдействие.

Чл. 24. (1) Актовете на управителния съвет, на председателя му и на управителя, освен в случаите на чл. 22 , могат да се обжалват пред общото събрание в седмичен срок от съобщението.

(2) Жалбите се подават чрез председателя на управителния съвет или чрез управителя. Те не спират изпълнението на обжалвания акт.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) (1) Надзорният съвет контролира изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за правилното разходване на средствата за поддържането и възстановяването на общите части.

(2) Надзорният съвет има право да извършва проверки на касата и да сезира общото събрание, когато установи нарушения.

(3) Когато не е избран надзорен съвет, общото събрание определя лица измежду обитателите, които да извършат проверка на касата, като за резултата уведомяват общото събрание.

IV. Ръководство на етажната собственост

(Нов раздел - ДВ, бр. 76 от 1978 г.)http://www.online.apis.bg/icons/malkalupa.gif

Чл. 25 - 26. (Нови - ДВ, бр. 76 от 1978 г., изм., бр. 73 от 1979 г., отм., бр. 21 от 1991 г.).

Чл. 27. (Предишен чл. 25 - ДВ, бр. 76 от 1978 г., отм., бр. 87 от 2002 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Нови - ДВ, бр. 87 от 2002 г.)

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) По смисъла на правилника “необходими разходи” са разходите, които са неотложни във връзка с осигуряване на техническата изправност на сградата и на съоръженията и инсталациите в нея с оглед запазване на здравето и безопасността на обитателите и гражданите.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Навсякъде в правилника членовете се обозначават с “чл.” и арабско число, алинеите - с арабски числа в тяхната последователност, поставени в скоби, точките - с арабски числа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Нови - ДВ, бр. 87 от 2002 г.)

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Правилникът се издава на основание чл. 49 от Закона за собствеността .

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Указания по прилагането на правилника дава министърът на правосъдието.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2002 г.) В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията на правилника министърът на правосъдието и министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесат за разглеждане от Министерския съвет проект на постановление за изменение и допълнение на Примерния правилник за вътрешния ред в жилищните сгради, одобрен с Постановление № 44 на Министерския съвет от 1978 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 1978 г.; изм., бр. 73 от 1979 г.).


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на Министерския съвет от 6 септември 1979 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за наемните отношения и други нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 73 от 1979 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 46. Навсякъде в правилника думите “народен съд” или “народен съдия” се заменят с “районен съд” или “районен съдия”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Бел. ред. С Решение № 8739 от 15.VII.2008 г. по адм. д. № 6110 от 2008 г. петчленен състав на ВАС - II колегия, се отменя решение № 4007 от 4.IV.2008 г. по адм. д. № 9544/2007 г. на Върховния административен съд, пето отделение, в частта, с която е отменен (ПУРНЕС) в частта му “освен ако всички собственици и наематели се съгласят да се плаща”, поради противоречие с разпоредбата на чл. 44 от Закона за собствеността.