Green Clean Group

« Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост | Home | Поддръжка на гаражи »

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост е изпратен за съгласуване

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост. Съгласно изискванията на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация законопроекта беше изпратен за съгласуване с другите министерства и Националното сдружение на общините в Република България.
Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 6 от 23 януари 2009 г. и влезе в сила от 1 май 2009 г. Непосредствено след обнародването на закона, и особено след началната дата на влизането му в сила, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството постъпиха и продължават да постъпват множество запитвания, мнения и предложения на граждани, неправителствени организации и общини, свързани с точното прилагане и усъвършенстване на разпоредбите на закона.
През м. февруари 2010 г. Народното събрание прие първото изменение на закона (обн., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г.). С това изменение бяха удължени сроковете за свикване на общо събрание в етажните собствености, в които не е провеждано събрание повече от една година, както и за вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване на етажната собственост в регистъра в общината/района.
Предлаганите сега изменения и допълнения  в Закона за управление на етажната собственост са по-цялостни и имат за цел да се постигне по-ясното му разбиране и непротиворечиво прилагане чрез редактиране и прецизиране на отделни текстове, опростяване на някои процедури и създаване на нови разпоредби.
Основните предложения в законопроекта са, както следва:
1. Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост с права по договор за собственост да имат същите  права, както и собствениците на самостоятелни обекти. В повечето случаи това са родители, които са прехвърлили правото на собственост върху имотите си на техни низходящи. Обикновено това са възрастни хора, които имат опит и сериозно отношение към управлението на етажната собственост.
2. Прецизират се текстовете относно съдържанието на книгата на собствениците, като ясно се дефинира съдържанието й. Законопроектът предвижда в книгата да се вписват идентификация и описание на самостоятелния обект, дял на обекта в общите части на сградата, трите имена на собственика/собствениците - за физически лица, а в случаите при които собственик е юридическо лице - наименование и име на представляващия, имената на членовете на домакинството (членове на семейството), които живеят заедно със собственика, началната дата на обитаване, имената на обитателите, в обекта на самостоятелно правно основание (несобственици, напр. наематели) и началната дата на обитаване, данни за временно пребиваващи лица в обекта за повече от 1 месец, датата на вписване и датата на отписване (гости, роднини и т.н.). Не се вписва ЕГН и номер на акта за собственост.
3. Опростяват се процедурите по свикване и провеждане на общото събрание, като се предвижда то да се свиква чрез покана, която се поставя на най-малко две общодостъпни и видни места не по-късно от седем  дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа преди това. Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум от 67 % от идеалните части, то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
4. Прецизират се различните начини на приемане на решения от общото събрание. Дава се възможност решенията за размера на консумативни разходи за общите части на сградата, за извършване на дейности във връзка с топлоснабдяването, водоснабдяването или на други дейности в случаите, когато това е предвидено в други закони, за създаване на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания и за предприемане на действия за санкциониране на собственик или обитател  могат да се приемат, като броят на гласовете се формира според броя на индивидуалните обекти в етажната собственост.
5. Разширява се кръгът на лицата, които могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет (управители) и на контролния съвет (контрольори), а именно – това да са и упълномощени от собственика/собствениците лица, които са в роднинска връзка със собственика/собствениците и обитават съответния обект.
6. Допълва се, че в сгради в режим на етажна собственост, в които са разположени самостоятелни обекти – собственост на юридически лица (жилища, както и магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с нежилищно предназначение), за членове на управителния съвет могат да бъдат избирани писмено упълномощени от собствениците техни представители
7. С оглед стимулиране на инициативите за изпълнение на дейности по обновяване на сградите, се допуска да могат да бъдат създавани и сдружения на собствениците, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части от етажната собственост. В този случай сдружението може да излъчи представител, който да участва в общото събрание по правилата, установени в закона. Целта е тези юридически лица да могат да кандидатстват за съфинансиране на обновителни дейности пред национални, общински и европейски фондове.
8. Създава се възможност за активизиране на процедурите при регистрация на етажната собственост в общинската/ районната администрация, като се намалява обема на необходимата информация за сградата, която следва да се представи в общината/района. Част от данните ще се попълват служебно. Срокът за регистрация остава непроменен (30.06.2010 г.), но се удължава срока, в който кметът на общината или района свиква служебно общо събрание.
9. Прецизират се текстовете, отнасящи се до заплащане на разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата/входа (консумативните разходи).
10. Въвежда се наказателна санкция за всеки собственик на самостоятелен обект при неспазване на срока за свикване на общо събрание в етажната собственост, вписване в книгата за собствениците и подаване на заявление за вписване в регистъра, като се предвижда възможност всеки собственик да бъде санкциониран от кмета на общината или района  с глоба от 100 до 500 лева.
11. Удължава се от 6 месеца на 1 година срокът, в който кметът на общината или района организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания.
12. В Преходните   и заключителните разпоредби е предложено отменянето на някои членове от Закона за собствеността с цел постигане на съответствие в двата нормативни акта.
13. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се предлага нов член, с разпоредбата на който по решение на общинския съвет, в общината да може да се създава общински фонд за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

текст от (http://www.mrrb.government.bg/index.php?do=news&id=2445)