Green Clean Group

« Изложението на цветята | Home | Снегопочистване »

Застраховки “Пожар и природни бедствия”

Застраховки “Пожар и природни бедствия”
Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което,  Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на:

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Застрахователната премия се определя на база тарифите на ЗПАД “Алианц България и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

цитат - Алианц България